Welcome to Ban Koh Mak school ** ^__^ ขอเชิญร่วมติชมเวบไซต์ก่อนออกนะคะ ขอบคุณค่ะ ^__^**

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ประวัติโรงเรียน


ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน
โรงเรียนบ้านเกาะหมาก เดิมชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลเกาะหมาก” (บ้านเกาะหมาก) เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2482 โดยใช้สถานที่เรียนเป็นโรงเรือน ของนายฝั่ง สุทธิธนกูล เจ้าของสวนมะพร้าวอ่าวนิด มีนักเรียน 32 คน ครู 2 คน คือนายมนัส โชติมา และนายอ่วย จันทสาร ต่อมามีเด็กเพิ่มขึ้น สถานที่เรียนคับแคบ นายสละ วงษ์ศิริ เป็นผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้น ได้ชักชวนชาวบ้าน คหบดี เจ้าของสวน สละทรัพย์ได้จำนวน 1,545 บาท ก่อสร้างอาคารใหม่ ในปี พ.ศ. 2484 โดยก่อสร้างในที่ดินของนายประโยชน์ สุขสถิตย์ ซึ่งอุทิศให้จำนวน 4 ไร่ โดยมีนายยง ครุพานิช เป็นช่างก่อสร้างและไม่คิดค่าแรง ใช้เวลาสร้าง 11 เดือน และเปิดใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2486 โดยยังใช้ชื่อเดิมโดยมีนายชิต จีรานิล เป็นครูใหญ่ และนายสละ วงษ์ศิริ เป็นผู้อุปถัมภ์
ต่อมาปี 2513 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ได้จัดสรรงบประมาณให้จำนวน 120,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่แบบ ป.1 ข 1 หลัง จำนวน 3 ห้องเรียน และเปิดทำการเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2514
พ.ศ.2520 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ได้จัดสรรงบประมาณให้เป็นจำนวน 136,000 บาท เพื่อต่อเติมอาคารเรียนอีก 2 เรียน สร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2520
พ.ศ.2521 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ได้จัดสรรงบประมาณให้อีก จำนวน 97,000 บาท เพื่อต่อเติมอีก 1 ห้องเรียน สร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2521
พ.ศ.2527 สภาตำบลเกาะหมาก ได้สร้างศูนย์ข้อมูล อาคารอเนกประสงค์ขึ้นในพื้นที่ของโรงเรียน 1 หลัง โดยใช้งบประมาณ กสช. จำนวน 169,835 บาท โดยให้โรงเรียนดูแลและให้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงดังนี้
การเปลี่ยนแปลงชื่อโรงเรียน เมื่อปี พ.ศ. 2495 กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการปรับปรุงนามโรงเรียนโดยตัดคำว่า “ประชาบาล” ออก เหลือ “โรงเรียนบ้านเกาะหมาก” (วงษ์ศิริอุปถัมภ์)
ต่อมาปี พ.ศ.2515 พระราชชนนีศรีสังวาล ได้เสด็จมาเยี่ยมเกาะหมาก และมีผู้เสนอให้เปลี่ยนสร้อยคำชื่อโรงเรียนเสียใหม่และได้รับพระราชทานนามว่า “โรงเรียนบ้านเกาะหมาก (สถิตย์สุทธิวงษ์)” คำว่า “สถิตย์” มาจาก “สุขสถิตย์” เป็นนามสกุลของนายประโยชน์ ซึ่งมอบที่ดินให้โรงเรียน จำนวน 3 ไร่ 2 งาน 6 ตารางวา คำว่า “สุทธิ” มากจาก “สุทธิธนกูล” ซึ่งเป็นนามสกุลของนายธรรมนูญ ซึ่งมอบที่ดินให้จำนวน 118 ตารางวา และคำว่า “วงษ์” มาจากคำว่า “วงษ์ศิริ” ซึ่งเป็นนามสกุลของนายสละ และนายสถิตย์ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียน และมอบที่ดินเพิ่มให้อีกจำนวน 2 ไร่ 36 ตารางวา เมื่อ พ.ศ.2519 โรงเรียนนี้จึงชื่อว่า “โรงเรียนบ้านเกาะหมาก (สถิตย์สุทธิวงษ์)
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ปี พ.ศ.2482 เปิดเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปี พ.ศ.2488 เปิดเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ปี พ.ศ.2520 เปิดเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ปี พ.ศ.2521 เปิดเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ.2542 เปิดเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
ในปี พ.ศ.2521 ได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม่ โดยใช้หลักสูตรใหม่เป็นหลักสูตร พ.ศ.2521 และเปิดเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และเปิดระดับก่อนประถมศึกษาเมื่อพ.ศ. 2542
ในปี พ.ศ.2544 ได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตร เป็นหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดยโรงเรียนได้เป็นโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรใหม่ในครั้งนี้โดยเริ่มใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ปัจจุบันโรงเรียนบ้านเกาะหมาก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2533
ได้เกิดเพลิงไหม้บ้านพักครูและไหม้โรงเรียนเสียหายทั้งหมด นักเรียนย้ายมาเรียนที่อาคารอเนกประสงค์โดยต่อเติมหลังคาด้านข้างของอาคาร และจัดแบ่งล๊อคเป็นห้อง ๆ เพื่อทำการสอน ปัจจุบันอาคารเรียนมีจำนวน 2 หลัง คือ แบบ สปช 102 /26 และ แบบ สปช 103/26 ซึ่งก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2535 พร้อมบ้านพักครู 1 หลัง
ผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่เริ่มจัดตั้งโรงเรียนมีจำนวนหลายคน และคนปัจจุบัน คือนางเพลินตา ตะเวทีกุล ดำรงตำแหน่งครูใหญ่เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2540
โรงเรียนบ้านเกาะหมาก มีพื้นที่ทั้งสิ้น 8 ไร่ 20 ตารางวา มีอาคารเรียน 2 หลัง 7 ห้องเรียน อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง ส้วมนอกอาคาร 2 หลัง สนามเด็กเล่น 1 แห่ง
จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 47 คน ( 10 มิถุนายน 2550 ) จำนวนห้องที่จัดการเรียนการสอน 4 ห้องเรียน จำนวนครู 4 คน นักการภารโรง 1 คน
สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะหมาก กิ่งอำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด ระยะทางจากที่ว่าการกิ่งอำเภอเกาะกูดถึงโรงเรียนบ้านเกาะหมากทางน้ำประมาณ 20 กิโลเมตร
ขนาดพื้นที่ โรงเรียนมีพื้นที่ประมาณ 8 ไร่ 20 ตารางวา โดยผู้บริจาค
การเรียนการสอน เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โรงเรียนเป็นแกนนำโรงเรียนเครือข่ายการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับอำเภอ
การเรียนการสอนปัจจุบันใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ทุกระดับชั้น
คำขวัญของโรงเรียน
ประพฤติดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา รู้ค่าชีวิต
สีประจำโรงเรียน
เหลือง – น้ำเงิน
อักษรย่อโรงเรียน ก.ม.

ไม่มีความคิดเห็น:

คณะกรรมการสถานศึกษา

Uploaded with ImageShack.us

เกาะหมาก

สวนพรหมประสาท หาดพรหมภักดี